• อาคารเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ