• โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ