ประกาศ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติเหมือนทุกปี ในขณะที่ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตร

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไป

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปถึงเดือน ก.ค. ทำให้ทางโรงเรียนมีเวลาเพื่อปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมอาคารเรียน และภูมิทัศน์ตามจุดต่างๆ เพื่อรอลูกๆ กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขที่นี่

MENU