จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียน

จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ พบว่า นักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ทางไกลประมาณร้อยละ ๘๐ มีความพร้อมน้อย – ไม่มีความพร้อมประมาณร้อยละ ๒๐ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป
ทางโรงเรียนจึงไม่สามารถทำให้นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมร้อยละ ๒๐ มาหยุดการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความพร้อมร้อยละ ๘๐ ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า โรงเรียนจะปล่อยทิ้งนักเรียนร้อยละ ๒๐ ไว้ข้างหลังโดยไม่ใส่ใจ
ด้วยเหตุนี้ การเรียนทางไกลตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค.ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๓ จึงเป็นเพียงแค่การทดลองเรียนทางไกล เพื่อศึกษาสภาพปัญหาโดยการนำข้อมูลของนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมมาแก้ปัญหา ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติ นักเรียนยังไม่สามารถกลับคืนสู่ห้องเรียนได้ ในสภาวกสารณ์เช่นนั้นการเรียนรู้ทางไกลแบบเต็มรูปจะต้องถูกนำมาใช้จริง หลังจากเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๓

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งให้ทางผู้ปกครองได้ทราบว่าอย่าได้กังวลกับการเรียนทางไกลในช่วงวันที่ ๑๘ พ.ค. – ๓๑ มิ.ย.๒๕๖๓ เพราะทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางไกลแล้ว และในช่วงเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะส่งคุณครูทุกระดับไปเยี่ยมเยี่ยมนักเรียนถึงบ้านเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและประเมินผลการเรียนทางไกลของนักเรียนเป็นระยะ ๆ ในกรณีที่นักเรียนอยู่ต่างจังหวัด หรือต่าง อำเภอ ทางคณะครูจะใช้การสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ ที่จะติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและประเมินผลการเรียนทางไกลของนักเรียนเช่นกัน
ประเด็นที่ทางโรงเรียนต้องขอความร่วมมือกับทางผู้ปกครอง มีดังนี้
๑.ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลติดตามการเรียนรู้ของเด็กเป็นระยะ ๆ โดยไม่จำเป็นต้องบังคับหรือฝืนให้เขาต้องอยู่หน้าจอทีวีหรือคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ในกรณีเด็กเล็ก ควรปล่อยให้เขาได้เล่น ได้ใช้ชีวิตตามวิถีของเด็ก ๆ
๒. ขอให้ผู้ปกครองได้ร่วมกับคุณครูในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
๒.๑ ในกรณีนักเรียนระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา ให้ผู้ปกครองได้รายงานผลให้กับคุณครูประจำชั้น หรือ ประจำวิชา ผ่านช่องทางที่โรงเรียนกำหนด เช่น ช่องทางกลุ่มไลน์ หรืออื่น ๆ

๒.๒ ในกรณีนักเรียนระดับมัธยม ฯ ม.๑ – ม.๖ มอบหมายให้นักเรียนได้ทำงานบ้าน หรือช่วยประกอบอาชีพตามวิถีของแต่ละครอบครัว และให้นักเรียนส่งงานให้คุณครูทางระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้ให้
๒.๓ ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนให้อยู่กับบ้านไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุข หรือสิ่งมึนเมาต่าง ๆ

ทางโรงเรียนจึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้ปกครองอย่าได้กังวลใจ และเพื่อขอความร่วมมือผู้ปกครอง ขอดุอาอ์ให้อัลลอฮฺได้คุ้มครองพวกเราพ้นจากวิกฤติในครั้งนี้และกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

อามีน