วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน

อาคารเรียนแผนกประถมศึกษาและอนุบาลศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

เราจะร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีตามครรลองแห่งอิสลาม คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจของโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

1. จัดการเรียนการสอนครบตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมถึงสาระการเรียนเพิ่มเติม

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีการปฎิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามหลักการศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม อันงดงามตามแบบอย่างของท่านศาสดา แห่งอิสลามและมีจิตสำนึกในความเป็นมุสลิมไทย

3. เสริมสร้างให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความคิดสร้างสรรค์

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ตระหนักในคุณค่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7. ร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ