วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เราจะร่วมกันพัฒนาให้โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) โดยยกระดับให้เป็นโรงเรียน 5IT  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณสมบัติ WISE ภายในปี ๒๕๖๕

Learning Organization : LO โรงเรียน: 5 IT

I : Islamization (บูรณาการอิสลาม)
I : Integration (บูรณาการ)
I : Inspiration (สร้างแรงบันดาลใจ)
I : Innovation (สร้างนวัตกรรม)
I : InformationTechnology (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
T : Teamwork (ทำงานเป็นทีม)  

นักเรียน : WISE

W : Wahyu ประกอบด้วย (Wisdom/Hidaya)
๑. มีทักษะในการอ่านอัลกุรอ่าน     
๒. มีทักษะในการท่องจำอัลกุรอ่าน
๓. มีทักษะในการเข้าใจกุรอ่าน      
๔. มีทักษะในการนำอัลกุรอ่านไปแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
I : Intelligence Quotient (IQ)ประกอบด้วย
๑. มีความรู้ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรอิสลามศึกษากำหนด
๒. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
๓. มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๓. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์
๔. มีทักษะในการคิดสังเคราะห์
๕. มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา
๖. มีทักษะวิทยาศาตร์
๗. มีทักษะคณิตศาสตร์
๘. มีทักษะด้านภาษา
๙. มีทักษะในการทำงาน
๑๐. มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
 
S : Spiritual Quotient (SQ)ประกอบด้วย
๑. มีความเชื่อความศรัทธาตามหลักศาสนา
   อิสลามอย่างเคร่งครัด
๒. รู้และเข้าใจเป้าหมายชีวิต
๓. มีทักษะการใช้ชีวิต
     ๓.๑ มีทักษะชีวิตเพื่อตนเอง
     ๓.๒ มีทักษะชีวิตเพื่อผู้อื่น
     ๓.๓ มีทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 
E: Emotional Quotient (EQ)
S = Self Awareness
ความตระหนักในตนเอง 
M = Manage emotion
จัดการอารมณ์ 
I = Innovate Inspiration
สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ
L = Listen with head and heart
ฟังด้วยหัวและหัวใจ
E = Enhancesocial skill
เสริมทักษะทางสังคม ประกอบด้วย
   – ภาวะผู้นำ
(Leadership)
   – ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม
(Collaboration Teamwork)
   – ทักษะไข้ววัฒนธรรม
(Cross-Culture Understanding)