พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจของโรงเรียน
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้ และทักษะ ที่จำเป็นตามหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถด้านอัลกุรอ่าน (WQ)

3. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถด้านสติปัญญา (IQ) มีความสามารถในการคิดอย่าง หลากหลาย

4. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถด้านจิตวิญญาณ(SQ) เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งอิสลาม

5. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถด้านอารมณ์(EQ)เพื่อการอยู่ร่วมกับความหลากหลายในสังคมได้อย่างสันติ

6. มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา

7. มุ่งจัดการศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

8. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

9. สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และบูณาการคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีอิสลาม

10. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

11. บริหารจัดการองค์กรโดยใช้การบูรณาการกับหลักการอิสลาม (Islamization & Integration)

12. บริหารจัดการโดยการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้เป็นโรงเรียนบันดาลใจ

13. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology)

14. มุ่งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนนวัตกรรม

15. ใช้ TEAM WORK ในการบริหารจัดการโรงเรียน

16. พัฒนาระบบการบริหารงานด้านบุคลากร วิชาการ งบประมาณ และบริหารงานทั่วไปอย่างมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

17. พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตนวตกรรมทางการศึกษา

18. พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

19. พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีความสามารถในการดูแลนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

20. พัฒนาให้นักเรียนมี “จิตสาธารณะ (Public Mind)” เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน

21. พัฒนาให้โรงเรียนเป็นที่ “เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ” เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน