ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนมุสลิมสัติธรรมมูลนิธิ

โรงรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิจัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2490 โดยท่านโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี มาเปิดทำการสอนที่บ้านทุ่งจีน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และได้สร้างอาคารบาลายขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503  ด้วยงบประมาณจากการบริจาคของบรรดาลูกศิษย์ของท่าน

อาคารบาลายสร้างเมื่อปี 2503

การสอนในระยะแรกที่บ้านทุ่งจีนนี้  ก็ยังคงสอนแบบปอเนาะแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาท่านได้ให้ลูกชายของท่านคือ อาจารย์ฮัจยีฮุสเซน  สุมาลี  ซึ่งจบการศึกษาจากรัฐกลันตัน  ประเทศมาเลเซีย  มาทำการช่วยสอนกับท่าน  เพราะท่านต้องทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  และต้องเดินทางเยี่ยมเยือนและบรรยายตามมัสยิดในหมู่บ้านต่าง ๆ อยู่เสมอ  ไม่สามารถอยู่ประจำได้ท่านอาจารย์ฮัจยีฮุสเซนเห็นว่า  การเรียนศาสนาแบบปอเนาะซึ่งมีผู้เรียนที่หลากหลายอายุ และมีพื้นความรู้ที่แตกต่างกันมาก  ทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนเท่าที่ควร ท่านอาจารย์ฮัจยีฮุสเซนจึงได้ทำการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบใหม่  โดยนำแบบอย่างการจัดการศึกษาจากประเทศมาเลเซียมาใช้  โดยการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  นับเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกของภาคใต้ตอนบน

ท่านได้ปฏิรูปโดยจัดให้มีหลักสูตร  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรแบ่งเป็นชั้นเรียน แบ่งหมวดวิชา มีการประเมินผลการเรียนโดยการสอบ มีวิธีการสอนแบบใหม่  วิชาใดที่ไม่มีตำราเรียนท่านก็ได้จัดทำตำราแบบเรียนขึ้น  ตลอดจนท่านได้นำวิชาใหม่มาทำการสอน  เช่น  วิชาภาษา RUMI การคัดภาษาอาหรับ เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่นี้  ได้รับการนิยมอย่างแพร่หลาย แต่การสอนที่ปอเนาะมีปัญหาบางประการ เช่น การเดินทางไป-กลับ ของนักเรียนในเขตเมืองซึ่งขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน ท่านจึงย้ายมาเป็นการสอนในเขตเมืองที่มัสยิดซอลาฮุดดีนท่าช้าง ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเจริญศาสน์  รับนักศึกษาไป-กลับ และชาวบ้านไม้หลาขอให้ท่านไปเปิดโรงเรียนที่บ้านไม้หลาท่านจึงได้ไปทำการสอนที่นั่นอยู่ระยะเวลาหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2505  คณะอิหม่าม 7 มัสยิดรอบ ๆ ปอเนาะเห็นควรให้ปอเนาะจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้อยู่ในการอุปถัมภ์ของคณะกรรมการมัสยิด  การเปิดการสอนใหม่ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆ เป็นจำนวนมาก เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 

ท่านอาจารย์ฮัจยีฮุสเซนไม่สามารถทำการสอนเพียงลำพังได้  ท่านจึงได้คัดเลือกลูกศิษย์ของท่านที่จบการศึกษาในระบบโรงเรียนดังกล่าว  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปสอนยังท้องถิ่นและมัสยิดต่าง ๆ และลูกศิษย์รุ่นแรก ๆ บางคนก็ยังคงสอน ณ โรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  การเรียนการสอนของปอเนาะในรูปแบบของโรงเรียนได้พัฒนาปรังปรุงตลอดมาตามลำดับ  พอที่จะสรุปเป็นลำดับตามปีที่ได้ดำเนินการดังนี้

ปี พ.ศ. 2510 รัฐบาลได้ประกาศให้โรงเรียนปอเนาะแปรสภาพมาเป็นโรงเรียนราษฎร์ประเภทสอนศาสนาอิสลาม  โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นบางส่วน  และให้มีการสอนภาคสามัญตามหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่  ระดับ 3 และ 4 ปอเนาะจึงได้แปรสภาพตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว และใช้ชื่อว่า โรงเรียนสันติธรรมศึกษา  โดยมีท่านอาจารย์ฮัจยีฮุสเซน  สุมาลี  เป็นเจ้าของ  ผู้จัดการและครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2521 – 2523  อาจารย์ฮัจยีฮุสเซน  สุมาลี  เห็นว่าการที่โรงเรียนจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพนั้น  จะต้องทำให้มุสลิมในชุมชนทุกคนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท่านจึงได้ดำริที่จะจัดตั้งเป็นมูลนิธิโดยเริ่มจากปรึกษากับพี่น้องของท่านเพื่อจะขอบริจาคที่ดินที่ตั้งของโรงเรียนเป็นของส่วนรวม เมื่อพี่น้องของท่านเห็นชอบด้วย ท่านจึงได้เชิญคณะศิษย์เก่า  ประมาณ  500  คน  และคณะกรรมการมัสยิดรอบ ๆ ปอเนาะมาประชุมเพื่อปรึกษาในการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้ท่านเป็นประธาน คณะกรรมการมูลนิธิในขณะนั้นประกอบด้วยกรรมการ 15 คน

อาจารย์ฮัจยีฮุสเซน  สุมาลี  ได้กลับไปสู่พระเมตตาขององค์อัลเลาะห์ เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์  2523 เพื่อให้การบริหารกิจการของโรงเรียนดำเนินได้ต่อไป  กรรมการมูลนิธิจึงได้แต่งตั้งให้ นายกรียา   กิจจารักษ์  เป็นผู้จัดการและแต่งตั้งให้  นายนพรัตน์  สุมาลี เป็นครูใหญ่ แต่งตั้งให้ นายเอก ยากาลี  เป็นผู้รับใบอนุญาต (เจ้าของ)  ในนามของมูลนิธิ ฯ และแต่งตั้งให้นายเอกชัย  ดารากัย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ  

ปี พ.ศ.2524  ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และชมรมนักศึกษามุสลิมภาคใต้ 10 สถาบัน ได้จัดให้มีค่ายอาสาพัฒนา สร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง โดยใช้งบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย  จำนวน  150,000 บาท 

ปี พ.ศ. 2526  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมีมติยกเลิกการสอนหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่  ระดับ  3 และ 4 โดยให้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นแทน

ปี พ.ศ. 2529 เช็คฮุสเซน  ซักกลัวร์ จากประเทศซาอุดิอาระเบีย บริจาคเงินจำนวน  2,500,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวร  2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และมูลนิธิมีมติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนสันติธรรมศึกษา เป็นโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

ปี พ.ศ. 2535  สร้างอาคารถาวร 2  ชั้น 1 หลัง โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2536  ฮัจยีฟาเดล บิน ฮัลยียะโกบ  บุตรชายคนสุดท้องของอาจารย์ฮัจยียะโกบกับฮัจย๊ะห์  ฟาตีมะฮ์  ซึ่งอยู่ที่เมืองโกตาบารูรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้จัดซื้อที่ดินของพี่น้องที่อยู่ในบริเวณปอเนาะทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิฯ

ปี พ.ศ. 2536 คณะกรรมการมูลนิธิ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เปลี่ยนสภาพโรงเรียน จากมาตรา 15 ( 2 ) มาเป็นโรงเรียน ตามมาตรา 15 ( 1 ) ประเภทการกุศลของมูลนิธิ ( ที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ) ตามใบอนุญาต เลขที่ 119/ 2536 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2536

ปี พ.ศ. 2538  ได้รื้ออาคารบาลายหลังเก่า (สร้างเมื่อปี  2503 ) แล้วสร้างขึ้นใหม่ ชั้นบนเป็นสถานที่ละหมาด ชั้นล่างเป็นสำนักงานโรงเรียนและห้องพักครู

ปี พ.ศ. 2541 ได้รื้ออาคารที่สร้างโดยชมรมมุสลิม ฯ  เมื่อ ปี พ.ศ. 2524 เพื่อสร้างอาคาร 3  ชั้น โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2544  ได้จัดเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยทางโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น  1 หลัง โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2547 ได้จัดเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอนุบาลศึกษา

ปี พ.ศ.2539  ได้รับการอุดหนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ 100%

ปี พ.ศ. 2541 ได้รื้ออาคารที่สร้างโดยชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อปี 2524 เพื่อสร้างอาคาร 3 ชั้น โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2542 จัดซื้อที่ดินทางทิศตะวันตกของโรงเรียน จำนวน 3 ไร่ 2 งาน เพื่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา เป็นอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน และจัดซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกของโรงเรียน จำนวน 1 ไร่ 2 งาน เพื่อสร้างหอพักนักเรียนชาย 4 ชั้น 1 หลัง จำนวน 42 ห้อง

ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรระดับประถมศึกษา โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 3 ห้องเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน

รายละเอียดที่สำคัญ (ข้อมูลโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ในปัจจุบัน)

ที่อยู่ 42 ซอยสันติธรรม ถนนเอเชีย ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   80000
โทรศัพท์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โทร 075447129
ระดับมัธยมศึกษา 075803990 โทรสาร 075447134

การบริหาร บริหารโดยคณะกรรมการบริหารมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

ผู้บริหารประกอบด้วย
– นายนิรันดร์  สุมาลี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

– นายชากีรีน สุมาลี เป็นผู้จัดการโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

– นายนพรัตน์ สุมาลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

– นายชากีรีน  สุมาลี เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

หลักสูตรที่เปิดสอน ประกอบด้วย

หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๓

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)

ค่าธรรมเนียมการเรียน เป็นโรงเรียนการกุศลของมูลนิธิ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน

การรับนักเรียน    
1. รับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา  อ.1 – อ.3

2. รับนักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 – 2

3. รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งประเภทไป – กลับ และนักเรียนประจำ(เฉพาะช่วงชั้นที่ 3 – 4)

อาคารเรียน       

1. ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา  มี 2 อาคาร คือ

1.1 อาคารเรียน 3 ชั้น 2 หลัง จำนวน 24 ห้องเรียน

1.2 อาคารเรียน คลส. 1 ชั้น 3 ห้องเรียน

2. ในระดับมัธยมศึกษา มี 7 อาคาร คือ

2.1 อาคารมัสยิด  สำนักงานโรงเรียนและห้องสมุด

2.2 อาคารเรียน 2 ชั้น 2 หลัง จำนวน 20 ห้องเรียน

2.3 อาคารชั่วคราว 2 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน

2.4 อาคารเรียน 3 ชั้น 2 หลัง จำนวน 30 ห้องเรียน

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อให้เหมาะสมและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนทั้งสองหลักสูตร โดยกำหนดเป็นอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ดังนี้

– อาคาร 1 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  จำนวน 12 ห้องเรียน

– อาคาร 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน

– อาคาร 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เป็นห้องสำนักงาน และอาคารละหมาด

– อาคาร 4 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

– อาคาร 5   สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  จำนวน 4  ห้องเรียน

– อาคาร 6 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นอาคารชั้นเดียวโครงเหล็ก จำนวน 3 ห้องเรียน

– อาคาร 7 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นอาคารเป็นอาคารระดับประถมศึกษา จำนวน 12  ห้อง

– อาคาร 9 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นอาคารเป็นอาคารระดับประถม 3  ชั้น จำนวน 12  ห้องเรียน

– อาคาร 10 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระดับมัธยม 3  ชั้น  จำนวน 18 ห้องเรียน

 – อาคาร 11 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระดับมัธยม 3 ชั้น 

ห้องประกอบการ ระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษา

1. ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง

2. ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง

3. ห้องสหกรณ์  จำนวน 1 ห้อง

4. ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง

5. ห้องธุรการ  จำนวน 1 ห้อง   

ห้องประกอบการ ระดับมัธยมศึกษา

1.ห้องสมุด จำนวน  1 ห้อง

2.ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  1  ห้อง

3. ห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน  1  ห้อง

4. ห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  ห้อง

5. ห้องสำนักงาน  จำนวน  1  ห้อง

6. ห้องพยาบาล จำนวน  1 ห้อง

7. อาคารละหมาดละหมาด จำนวน 1 หลัง

8. ห้องพักครู  จำนวน  6  ห้อง

9. ห้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง

10. ห้องงานปกครอง จำนวน 1 ห้อง

12. ห้องประชุมเล็ก (2 ห้องเรียนเรียน) จำนวน 1 ห้อง

13. ห้องประชุมใหญ่ (3 ห้องเรียนเรียน)  จำนวน 1 ห้อง

โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ