กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

1นายสุกรี หาสกุลหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นายอรรถพล พรหมชาติเลขานุการ
3นายอับดุลรอมัน หะยีเจ๊ะเตะกรรมการ
4นางอารีย์ พรหมชาติกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ