กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนกมัธยมศึกษา

ชื่อ-สกุลคุณวุฒิ
1นางสาวรอฮาณี รับไทรทองปริญญาตรี รัฐศาสตร์
2นางสุดารัตน์ ทองปรีชาปริญญาตรี สังคมศึกษา
3นายอภิสิทธิ์ ยุทธกาศปริญญาตรี สังคมศึกษา
4นางสาวะหรี ดารากัยปริญญาตรี สหกรณ์
5นายพิชัย พิศประดิษฐ์ปริญญาตรี การแนะแนว
6นางกณิการ์ วารีปริญญาตรี สังคมศึกษา

โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ