กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1นายอะหมีด หัตถประดิษฐ์หัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางสาวณัฐวรรณ รับไทรทองเลขานุการ
3นางจันทนา ประเสริฐดำกรรมการ
4นายปราโมทย์ พาลิชันกรรมการ
5นางสาวลินดา นุกูลกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ