กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

1นางโนรีย๊ะ โต๊ะยะเลหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางวารี ภูมินิยมเลขานุการ
3นางมีนา จำนงฤทธิ์กรรมการ
4นางสาวสุกัญญา กาญจนสดุ้งกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ