กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1นางพัฒมา สมันหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางสาวสุชาดา แสงสินธุ์เลขานุการ
3นายประเสริฐ โต๊ะหยอกรรมการ
4นายวิโรจน์ จำนองกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ