กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกมัธยมศึกษา

ชื่อ-สกุลคุณวุฒิ
1นางรุสนินา มะลิวัลย์ปริญญาตรี ภาษาไทย
2นางนิรมล ราทนาพงศ์ปริญญาตรี ภาษาไทย
3นางวิลาวัลย์ เจะมุสาปริญญาตรี ภาษาไทย
4นางสาวเจนจิรา เสนาพงศ์ปริญญาตรี ภาษาไทย
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ