กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย แผนกมัธยมศึกษา

นางรุสนินา มะลิวัลย์

ปริญญาตรี ภาษาไทย


นางนิรมล ราทนาพงศ์

ปริญญาตรี ภาษาไทย


นางวิลาวัลย์ เจะมุสา

ปริญญาตรี ภาษาไทย


นางสาวเจนจิรา เสนาพงศ์

ปริญญาตรี ภาษาไทย