กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกประถม

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นางเบญจวรรณ สุมาลีหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางสาวสกิณา ประเสริฐดำเลขานุการ
3นางสาวมัซตีกะห์ หะยีอาลีกรรมการ
4นางสาวอะจิมา วาดวงพันธ์กรรมการ
5นางสาวฟารีดา สุมาลีกรรมการ
6นางสาวธราภรณ์ มณีกรรมการ
7นางริญา ยุทธแสงกรรมการ
8นางสาวราตรี สุทธิการกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ