กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ แผนกมัธยมศึกษา

นางสาวปราณี  สุทธิการ

ปริญญาตรี  การวัดผลการศึกษา


นางสาวมูนา  ฟตานี

ปริญญาตรี  ภาษาอังกฤษ


นางสุชาดา  อะอิต

ปริญญาตรี  ภาษาไทย


นางสุดา   สะบู่มาท

ปริญญาตรี  ภาษาอังกฤษธุรกิจ


นางสุนทรีย์   พงษ์ยี่หล้า

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์


นางอัสนี   งานแข็ง

ปริญญาตรี   ภาษาอังกฤษ


นางอารีย์   บุตรโดย

ปริญญาตรี  ภาษาอังกฤษ