กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

1นางสาวเนาวรัตน์   นุประสิทธิ์หัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางสาวสานีหย๊ะ ปูเต๊ะเลขานุการ
3นางสาวปวีณา ดารากัยกรรมการ
4นางสาวสุกัญญา ยีสมันกรรมการ
5นางสาวจันทร์จิรา สะบู่มาทกรรมการ
6นางลัดดา กิจจารักษ์กรรมการ
7นางสาวสาริหนา ปูเต๊ะกรรมการ
8นางสาววันดี ชุมชวดกรรมการ
9นางฟารีดา บุญมาเลิศกรรมการ
10นางสาวไลหล้า อะหลีกรรมการ
11นางสาวซอลีห๊ะ รับไทรทองกรรมการ
12นางสาวมารีย๊ะ วัฒนะกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ