กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี แผนกมัธยมศึกษา

นางฉันทนา  มูเก็ม

ปริญญาตรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ


นายวิทยา  นาวารี

ปริญญาตรี  วิทยาการคอมพิวเตอร์


นางสลิษา  ยีส้า

ปริญญาตรี วิทยากาคอมพิวเตอร์


นายสันติชัย  เจ๊ะแอ

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์


นางสุนทรี  สิทธิพงษ์

ปริญญาตรี  เกษตรกรรม