สายชั้น ป.1

นางสาวนัจญมา     สุมาลี     

ศิลปศาสตรบัณฑิต     ภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้น ป.1/4


นางสาวนูรีด๊ะ         ประศรี    

ครุศาสตรบัญฑิต        การศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้น ป.1/1


นางราตรี             สุทธิการ    

ครุศาสตรบัญฑิต        ภาษาไทย

ครูประจำชั้น ป.1/5


Miss Raquel       olajay      

Bachelor of Science Environmental Resource Management..major in Coastal Resource Management

ครูผู้สอน


นางสาวสุกัญญา      กาญจนสดุ้ง     

ครุศาสตรบัญฑิต        การศึกษาปฐมวัย


นางสาวณัฐวรรณ    รับไทรทอง      

ครุศาสตรบัญฑิต    วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ป.1/3


นายอับดุลรอมัน    หะยีเจ๊ะเตะ

ครุศาสตรบัญฑิต      การประถมศึกษา


นายวริศ            เขตนคร      

บริหารธุรกิจบัณฑิต    ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูผู้สอน