วัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

1.ตั้งคำถาม

2.การเรียนรู้ด้วยตนเอง

3.การแบ่งปันความรู้

4.การมีระเบียบวินัยขั้นสูง

5.การทำงานเป็นทีม