กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนกมัธยมศึกษา

นางสาวรอฮาณี รับไทรทอง

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์


นางสุดารัตน์ ทองปรีชา

ปริญญาตรี สังคมศึกษา


นายอภิสิทธิ์ ยุทธกาศ

ปริญญาตรี สังคมศึกษา


นางสาวะหรี ดารากัย

ปริญญาตรี สหกรณ์


นายพิชัย พิศประดิษฐ์

ปริญญาตรี การแนะแนว


นางกณิการ์ วารี

ปริญญาตรี สังคมศึกษา