กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ ศุขศึกษา และพลศึกษา แผนกมัธยมศึกษา

นางสาวร่มซ๊ะ  สังหันกฤษ

ปริญญาตรี  พลศึกษา


นายวสันต์  โต๊ะอีสอ

ปริญญาตรี   การบริหารการศึกษา


นายวิชิต  จำนงฤทธิ์

ปริญญาตรี  พลศึกษา


นายอับดุลมานัฟ  รักไทรทอง

ปริญญาตรี พลศึกษา