กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ แผนกมัธยมศึกษา

นายมานิตย์   ยุโส้

ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศิลป์


นายประสิทธิ์   ระยะไมตรี

ปริญญาตรี  ออกแบบเครื่องประดับ


นายโสภณ  ภัควันสกุล

ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศิลป์