กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ แผนกมัธยมศึกษา

นางสาวปิยะนุช  ผ่องใส

ปริญญาตรี  เคมี


นางสาวฟาตีฮะ  หะยีเต๊ะ

ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ


นางสาวเกษร  เพ็ชร์ทอง

ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์


นางสาวขจี  สำแดง

ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ


นายธันวา  สำนักพงษ์

ปริญญาตรี  ฟิสิกส์


นางสาวมณีรัตน์  ยันพะโยม

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์


นางสาววนิดา  มหันกฤษ

ปริญญาตรี  ชีววิทยาประยุกต์


นางสุนีย์  สุมาลี

ปริญญาโท  หลักสูตรและการสอน