กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แผนกมัธยมศึกษา

นางสาวกชกร  วิมลแก้ว

ปริญญาตรี   คณิตศาสตร์


นางสุรีพร   รอดยอด

ปริญญาตรี   คณิตศาสตร์


นางกันหา  ลักษณะปิยะ

ปริญญาตรี   คณิตศาสตร์


นางวินนา   อาดิลี

ปริญญาตรี   คณิตศาสตร์


นางธารินี  หมินหมัน

ปริญญาตรี   คณิตศาสตร์


นางรัตนา   อะหลี

ปริญญาตรี   คณิตศาสตร์


นางสาวสูไวบ๊ะ  สุวรรณกำพฤกษ์

ปริญญาโท  คณิตศาสตร์